3000คำเบื้องต้น

 
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Magcartoon Playground : สวนหย่อมแม็กการ์ตูน
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
ID: 12242
Marshar
stage 2
stage 2
ลงสนาม: 06 02 2009
Point: 101

Game Points: 121
    
ตอบตอบเมื่อ: 11/01/2011 12:19    เรื่อง: 3000คำเบื้องต้น ตอบโดยอ้างข้อความ

son (สัน) บุตรชาย
ขาย sell (เส็ล)
tell (เท็ล) บอก
ออก out (เอาท)
cow (เคา) แม่วัว
หัว head (เฮ็ด)
get (เก็ท) ได้รับ
จับ catch (แค็ช)
mat (แมท) เสื่อ
เสือ tiger (ไท – เกอะ) 10
boxer (บ็อค – เสอะ) นักมวย
สวย beautiful (บยูทิฟูล)
pull (พุล) ดึง
มาถึง arrive (เออะไรฝ)
advice (เอิด – ไฝส) คำแนะนำ
จำ remember (ริเม็มเบอะ)
never (เนฝ – เออะ) ไม่เคย
เนย butter (บัท – เทอะ)
better (เบ็ท – เทอะ) ดีกว่า
มา come (คัม) 20
drum (ดรัม) กลอง
ทอง gold (โกลด)
hold (โฮลด) ถือ
มือ hand (แฮนด)
fan (แฟน) พัด
แบบฝึกหัด exercise (เอ็คเสอะไสซ)
child (ไชลด) เด็ก
เล็ก small (สมอล)
doll (ดอล) ตุ๊กตา
หมา dog (ด็อก) 30
box (บ็อคส) หีบ
รีบ hurry (ฮะ – ริ)
early (เออลิ) ก่อนเวลา
ทุ่งนา field (ฟีลด)
between (บีทวีน) ระหว่าง
หาง tail (เทล)
bell (เบล) ระฆัง
นั่ง sit (สิท)
fish (ฟิฌ) ปลา
ม้า horse (ฮอส) 40
what (ฮว็อท) อะไร
แม่ไก่ hen (เฮ็น)
ten (เท็น) สิบ
ดิบ raw (รอ)
draw (ดรอ) วาด
สะอาด clean (คลีน)
mean (มีน) ตีความหมาย
จ่าย spend (สเพ็นด)
when (ฮเว็น) เมื่อไหร่
ไข่ egg (เอ็ก) 50
beg (เบ็ก) ขอ
พอ enough (อินัฟ)
cup (คัพ) ถ้วย
รวย rich (ริช)
missis (มิส – สิส) นายผู้หญิง
ลิง monkey (มัง – คิ)
money (มัน – อิ) เงิน
เดิน walk (วอค)
talk (ทอค) พูด
ดูด suck (สัค) 60
jug (จัก) เหยือก
เลือก choose (ชูช)
goose (กูส) ห่าน
อ่าน read (รีด)
meet (มีท) พบ
จบ finish (ฟินิช)
consist (เคินสิสท) ประกอบด้วย
สวย pretty (พริท – ทิ)
nobody (โนเบอะดิ) ไม่มีใคร
ใหม่ new (นยู) 70
few (ฟยู) เล็กน้อย
บ่อย ๆ often (ออฟ’น)
garden (กาด’น) สวน
ส่วน part (พาท)
hard (ฮาด) แข็ง
แกง curry (คะริ)
dirty (เดอทิ) สกปรก
นก bird (เบิด)
earth (เอิธ) โลก
เศร้าโศก sad (แส็ด) 80
mad (แม็ด) บ้า
ลุง , อา , น้า (ผู้ชาย) uncle (อัง – ค’ล)
seven (เส – ฝ’น) เจ็ด
เด็ด pick (พิค)
dig (ดิก) ขุด
หยุด stop (สท็อพ)
of (ออฟ) ของ
มอง look (ลุค)
cook (คุค) คนครัว
กลัว fear (เฟีย) 90
dear (เดีย) แพง
แดง red (เร็ด)
plate (พเลท) จาน
อาหาร food (ฟูด)
lose (ลูซ) หาย
เวลาบ่าย afternoon (อาฟเทอะนูน)
soon (สูน) ในไม่ช้า
ราคา cost (คอสท)
hot (ฮอท) ร้อน
หล่อน she (ชี) 100
he (ฮี) เขา
เบา light (ไลท)
night (ไนท) กลางคืน
ตื่น wake (เวค)
take (เทค) จับ
นับ count (เคานท)
mouse (เมาส) หนู
หมู pig (พิก)
six (สิคส) หก
ตก fall (ฟอล) 110
ball (บอล) ลูกหนัง
ขนมปัง bread (บเร็ด)
dead (เด็ด) ตาย
จดหมาย letter (เล็ท – เทอะ)
matter (แม็ท – เทอะ) เรื่องราว
ว่าว kite (ไคท)
high (ไฮ) สูง
นำ , จูง lead (ลีด)
meat (มีท) เนื้อ
เรือ ship (ชิพ) 120
dip (ดิพ) จุ่ม
สาว , หนุ่ม young (ยัง)
tongue (ทัง) ลิ้น
กิน eat (อีท)
need (นีด) ต้องการ
บ้าน house (เฮาส)
now (เนา) เดี๋ยวนี้
ดี good (กุด)
put (พุท) วาง
กลาง middle (มิด’ล) 130
gentle (เจ็นท’ล) สุภาพ , ผู้ดี
ไม้ตีกอล์ฟหรือฮ็อกกี้ club (คลับ)
love (ลัฝ) รัก
เครื่องจักร engine (เอ็นจิน)
until (อัน – ทิล) จนกระทั่ง
หวัง hope (โฮพ)
soap (โสพ) สบู่
หู ear (เอีย)
clear (คเลีย) แจ่มแจ้ง
แสดง show (โช) 140
crow (คโร) ขัน
เหล่านั้น those (โฑซ)
boat (โบท) เรือ
เกลือ salt (สอลท)
tall (ทอล) สูง
นกยูง peacock (พี – ค็อค)
chalk (ชอค) ที่ใช้เขียนกระดานดำ
ทำ do (ดู)
to (ทู) ถึง
ครึ่ง half (ฮาฟ) 150
laugh (ลาฟ) หัวเราะ
เคาะ knock (น็อค)
box (บ็อคส) ต่อย
ร้อย hundred (ฮันดเริด)
breakfast (บเรคเฟิสท) อาหารเช้า
เข้า enter (เอ็นเทอะ)
mother (มัฑ – เออะ) แม่
ลูกกุญแจ key (คี)
see (สี) เห็น
ผู้เล่น player (พเล – เออะ) 160
gunner (กัน – เนอะ) คนยิงปืน
ยืน stand (สแท็นด)
sand (แส็นด) ทราย
ไม่สบาย ill (อิล)
will (วิล) จะ
ขยะ rubbish (รับ – บิฌ)
notice (โน – ทิส) ประกาศ
ชายหาด seaside (สีไสด)
I (ไอ) ฉัน
น้ำมัน oil (ออยล) 170
boy (บอย) เด็กผู้ชาย
คุณนาย madam (แมเดิม)
handsome (แฮ็นเสิม) รูปหล่อ
พ่อ father (ฟา - เฑอะ)
teacher (ทีช – เออะ) ครู
รู้ know (โน)
grow (กโร) ปลูก
เด็ก ๆ หรือ ลูก ๆ children (ซิลดเริน)
modern (มอ – เดิน) ทันสมัย
ลูกไก่ chicken (ชิค – คิน) 180
till (ทิล) จนกระทั่ง
สั่ง order (ออ – เดอะ)
other (อัฑ – เออะ) อื่นๆ อีก
ปีก wing (วิง)
sing (สิง) ร้องเพลง
กางเกง trouser (ทเรา – เซอะ)
neither (ไน – เฑอะ) ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง
ผอม , บาง thin (ธิน)
bill (บิล) ใบเรียกเก็บเงิน
เกิน over (โอ – เฝอะ) 190
quarter (ควอ – เทอะ) เศษหนึ่งส่วนสี่
ขี่ ride (ไรด)
my (ไม) ของฉัน
พระจันทร์ moon (มูน)
noon (นูน) เวลาเที่ยง
เตียง bed (เบ็ด)
death (เด็ธ) ความตาย
กระต่าย rabbit (แรบ – บิท)
his (ฮิซ) ของเขา
เรา we (วี) 200
sea (สี) ทะเล
มีเสน่ห์ charming (ชา – มิง)
drink (ดริงค) ดื่ม
ลืม forget (เฟอะ – เกท)
let (เล็ท) อนุญาตให้
ไป go (โก)
so (โส) ดังนั้น
ของมัน its (อิทส)
hit (ฮิท) ตี
มี have (แฮฝ) 210
cap (แค็พ) หมวกผ้ามีกะบัง
ข้างหลัง behind (บิไฮนด)
die (ได) มรณะ
พระ monk (มังค)
give tongue (กิฝ ทัง) เปล่งวาจา
ยอด , หลังคา top (ท็อพ)
soft (ส็อฟท) อ่อนนุ่ม
ปกคลุม cover (คัฝ – เออะ)
either (ไอ – เฑอะ) อย่างใดอย่างหนึ่ง
ผึ้ง bee (บี) 220
me (มี) แก่ฉัน
ทุก ๆ วัน everyday (เอฝริ – เด)
play (พเล) ละคร
สอน teach (ทีช)
beach (บีช) ชายฝั่ง
ทีหลัง after (อาฟ – เทอะ)
brother (บรัฑ – เออะ) พี่หรือน้องชาย
ร่างกาย body (บอ – ดิ)
story (สทอ – ริ) เรื่องราว
ขาว white (ฮไวท) 230
right (ไรท) ขวา
นาฬิกา clock (คล็อค)
rock (ร็อค) หิน
ได้ยิน hear (เฮีย)
near (เนีย) ใกล้
คนใช้ servant (เสอ – เฝินท)
golden (โกล – เดิน) ทำด้วยทอง
ทดลอง try (ทไร)
bite (ไบท) กัด
สัตว์ animal (แอนิม’ล) 240
capital (แค็พ – อิท’ล) เมืองหลวง
กระทรวง ministry (มิน – อิสทริ)
any (เอ – นิ) บ้าง , ใด
ใคร who (ฮู)
you (ยู) ท่าน
หวาน sweet (สวีท)
feed (ฟีด) ให้อาหาร
การบ้าน homework (โฮม – เวิค)
work (เวิค) งาน
สีน้ำตาล brown (บเราน) 250
town (เทาน) เมือง
เหลือง yellow (เย็ล – โล)
tobacco (เทอะแบ็คโค) ยาเส้น
ยกเว้น except (อิค – เส็พท)
deaf (เด็ฟ) หูหนวก
บวก add (แอ็ด)
bad (แบ็ด) เลว
เร็ว fast (ฟาสท)
ask (อาสค) ถาม
สงคราม war (วอ) 260
door (ดอ) ประตู
งู snake (สเนค)
make (เมค) ทำ
ดำ black (บแล็ค)
flag (ฟแล็ก) ธง
ต่ำ , ลง down (เดาน)
how (เฮา) อย่างไร
แปลกใจ wonderful (วันเดอะฟุล)
bull (บุล) วัวตัวผู้
ต่อสู้ fight (ไฟท) 270
wife (ไวฟ) เมีย
สั้น , เตี้ย short (ฌ็อท)
not (นอท) ไม่
ทำไม why (ฮไว)
twice (ทไวส) สองครั้ง
มั่งคั่ง wealthy (เว็ล – ธิ)
certainly (เสอ – ท’นลิ) อย่างแน่นอน
ของหล่อน her (เฮอ)
sir (เสอ) ท่านขอรับ
เกี่ยวกับ about (เออะเบาท) 280
sound (เสานด) เสียง
สำเนียง voice (ฝอยส)
noise (นอยซ) เสียงดัง
ฟัง listen (ลิส’ น)
happen (แฮ็พ – พ’น) บังเอิญ
เชื้อเชิญ invite (อินไฝท)
lie (ไล) นอน
โคลง , กลอน poem (โพ – อิม)
him (ฮิม) แก่เขา
เก้า nine (ไนน) 290
life (ไลฟ) ชีวิต
ผิด wrong (รอง)
long (ลอง) ยาว
ข้าว rice (ไรส)
light (ไลท) สว่าง
ทาง way (เว)
they (เฑ) เขาทั้งหลาย
สาย late (เลท)
date (เดท) วันเดือนปี
ใจดี good – hearted (กุด ฮาท – อิด)
minute (มิน – อิท) นาที 300
ปี year (เยีย)
dear (เดีย) ที่รัก
แตก , หัก break (บเรค)
leg (เล็ก) ขา
ตา eye (ไอ)
midnight (มิดไนท) เที่ยงคืน
ตื่น awake (เออะเวค)
lake (เลค) ทะเลสาบ
นกพิราบ pigeon (พิจ – อิน) 310
begin (บิกิน) เริ่มต้น
จน poor (พัว)
sure (ฌัว) แน่ใจ
ให้ give (กิฝ)
live (ลิฝ) อาศัยอยู่
ปู crab (คแร็บ)
map (แม็พ) แผนที่
สี่ four (ฟอ)
more (มอ) มากกว่า
ห้า five (ไฟฝ) 320
like (ไลค) เหมือน
เดือน month (มันธ)
one (วัน) หนึ่ง
มาถึง reach (รีช)
greet (กรีท) ทักทาย
ปีน , ป่าย climb (คไลม)
time (ไทม) เวลา
หน้า face (เฟส)
desk (เดสค) โต๊ะเขียนหนังสือ
หรือ or (ออ) 330
for (ฟอ) สำหรับ
กับ with (วิธ)
spirit (สพิริท) จิตใจ
ใหญ่ big (บิก)
quick (ควิค) เร็ว
อย่างเลว badly (แบ็ด – ลิ)
happy (แฮ็พ – อิ) มีความสุข
สนุก enjoy (อินจอย)
point (พอยนท) ชี้
นี้ this (ฑิส) 340
piece (พีส) ชิ้น
ก้อนหิน stone (สโทน)
alone (เออะโลน) โดดเดี่ยว
เขียว green (กรีน)
feel (ฟีล) รู้สึก
ตึก building (บิลด – อิง)
bring (บริง) นำมา
เดือนกันยาฯ September (เส็พเทม – เบอะ)
answer (อานเสอะ) ตอบ
ชอบ like (ไลค) 350
July (จูไล) เดือนกรกฎาฯ
กรุณา kind (ไคนด)
fly (ฟไล) บิน
ทรัพย์สิน property (พร็อพ – เออะทิ)
fleshy (ฟเลฌ – อิ) อ้วน
เกือบ , จวน almost (ออล – โมสท)
note (โนท) จด , บันทึก
สำนึก sense (เส็นส)
pen (เพ็น) ปากกา
หญ้า grass (กราส) 360
heart (ฮาท) หัวใจ
ยิ่งใหญ่ great (กเรท)
always (ออลเวซ) เสมอ ๆ
เสนอ offer (อ็อฟ – เฟอะ)
number (นัม – เบอะ) เลขที่
ราชินี queen (ควีน)
kneel (นีล) คุกเข่า
กระเป๋า (เสื้อ , กางเกง) pocket (พ็อค – อิท)
artist (อาทิสท) นักวาด
กระดาษ paper (เพ – เพอะ) 370
river (ริฝ – เออะ) แม่น้ำ
คำ word (เวิด)
first (เฟิสท) ที่หนึ่ง
หนอง , บึง pond (พอนด)
corn (คอน) ข้าว (คนอเมริกันใช้เป็นข้าวโพด)
ความยาว length (เล็งธ)
strength (สทเร็งธ) ความแข็งแรง
แพง expensive (อิคส – เพ็นสิฝ)
fifth (ฟิฟธ) ที่ห้า
ผ้า cloth (คลอธ) 380
course (คอส) หลักสูตร
พูด speak (สพีค)
week (วีค) สัปดาห์
ภาษา language (แลง – กวิจ)
kiss (คิส) จูบ
สูบ smoke (สโมค)
joke (โจค) เรื่องตลก
โกหก lie (ไล)
fine (ไฟน) ดี , งาม
ที่สาม third (เธิด) 390
hurt (เฮิท) ทำอันตราย
ง่าย easy (อิซิ)
already (ออลเร็ด – อิ) เรียบร้อยแล้ว
แมว cat (แค็ท)
that (แฑ็ท) นั่น
แต่ละชิ้น , คน , อัน each (อีช)
indeed (อินดีด) จริง ๆ
ผู้หญิง woman (วุเมิน)
silence (ไส – เลินส) เงียบ
เรียบ plain (พเลน) 400
change (เชนจ) เปลี่ยน
เกวียน cart (คาท)
last (ลาสท) สุดท้าย
ตลาด , ที่นำของไปขาย market (มา – คิท)
opposite (อ็อพ – เพอะซิท) ตรงกันข้าม
ข้าม cross (ครอส)
lot (ล็อท) จำนวนมาก
ยาก difficult (ดิฟ – ฟิเคิลท)
husband (ฮัลเบินต) สามี
สุภาพสตรี lady (เล – ดิ ) 410
January (แจนยู – เออะริ) เดือนมกราฯ
ราคา price (พไรส)
wise (ไวซ) ปัญญาฉลาด
ถาด tray (ทเร)
away (เออะเว) ออกไป
แทบจะไม่ hardly (ฮาด – ลิ)
baby (เบ – บิ ) เด็กทารก
แก้วหรือกระจก glass (กลาส)
class (คลาส) ชั้นเรียน
เขียน write (ไรท) 420
sky (สไค) ท้องฟ้า
หนา thick (ธิค)
mix (มิคส) ผสม
ลม wind (วินด)
since (สินส) ตั้งแต่
แก่ old (โอลด)
cold (โคลด) เย็น , หนาว
ลูกสาว daughter (ดอ – เทอะ)
fire (ไฟ – เออะ) ไฟ
ผลไม้ fruit (ฟรูท) 430
tooth (ทูธ) ฟัน
หมุน , หัน turn (เทิน)
girl (เกิล) เด็กผู้หญิง
นิ่ง still (สทิล)
mill (มิล) โรงสี
กระหล่ำปลี cabbage (แค็บ – บิจ)
bucket (บัค – อิท) ถัง
มันฝรั่ง potato (เพอะเท – โท)
window (วิน – โด) หน้าต่าง
สว่าง bright (บโรท) 440
drive (ดไรฝ) ขับรถ
สด fresh (ฟเร็ช)
hate (เฮท) เกลียดชัง
ฝั่ง bank (แบ็งค)
hang (แฮ็ง) แขวน
แขน arm (อาม)
farm (ฟาม) ไร่นา , ที่เลี้ยงสัตว์
ปฏิบัติ practice (พแร็ค – ทิส)
ticket (ทิค – อิท) ตั๋ว
รั้ว fence (เฟ็นส) 450
hotel (โฮ – เท็ล) โรงแรม
แก้ม cheek (ชีค)
weak (วีค) อ่อนแอ
มุ้ง , แห net (เน็ท)
age (เอจ) อายุ
น้ำพุ spring (สพริง)
thing (ธิง) สิ่งของ
สอง two (ทู)
blue (บลู) สีน้ำเงินหรือสีฟ้า
เดือนกุมภาฯ February (เฟ็บ – รุเออะริ) 460
heavy (เฮ็ฝ – อิ) หนัก
ผัก vegetable (เฝ็จ – อิเทอะบ’ล)
bicycle (ไบ – สิค’ล) จักรยานสองล้อ
หมอ doctor (ด็อค – เทอะ)
figure (ฟิก – เออะ) ตัวเลข
พระเอก hero (ฮีโร)
slow (สโล) ช้า
ตารางเวลา timetable (ไทมเท – บ’ล)
example (อิก – ซามพ’ล) ตัวอย่าง
ทาง path (พาธ) 470
start (สทาท) เริ่มต้น
บน on (ออน)
call (คอล) เรียก
เปียก wet (เว็ท)
bet (เบ็ท) พนัน
แบ่ง , ปัน share (แช)
care (แค) ระมัดระวัง
ยัง yet (เย็ท)
wait (เวท) คอย
นิดหน่อย little (ลิท – ท’ล) 480
comfortable (คัมเฟอะเทอะบ’ล) สะดวกสบาย
นวนิยาย novel (นอฝ – ’ล)
pencil (เพ็นส’ล) ดินสอ
คอ neck (เน็ค)
correct (เคอะ – เร็คท) ถูกต้อง
จานรอง saucer (สอ – เสอะ)
tailor (เท – เลอะ) ช่างตัดผ้าของผู้ชาย
มากมาย many (เม – นิ)
foggy (ฟ็อก – กิ) เต็มไปด้วยหมอก
ข้อศอก elbow (เอ็ล – โบ) 490
tomorrow (เทอะมอโร) พรุ่งนี้
สี colour (คัล – เออะ)
dinner (ดิน – เนอะ) อาหารเย็น
จำเป็น necessary (เนส – อิสเสอะริ)
funny (ฟัน – นิ) ขบขัน
มีนิสัยชอบเป็นเพื่อนกัน friendly (ฟเรนด – ลิ)
angry (แอ็ง – กริ) โกรธ
โปรด please (พลีซ)
seat (สิท) ที่นั่ง
หลัง back (แบ็ค) 500
pack (แพ็ค) ห่อของ
ฝุ่น . ละออง dust (ดัสท)
judge (จัจ) ผู้พิพากษา
พระราชา king (คิง)
missing (มิส – สิง) ขาด , หายไป
ใน in (อิน)
win (วิน) ชนะ
ควรจะ ought (ออท)
pot (พ็อท) หม้อ . กระถาง
ในระหว่าง among (เออะมัง) 510
lung (ลัง) ปอด
ตาบอด blind (บไลนด)
dine (ไดน) รับประทานอาหาร
เกียจคร้าน lazy (เล – ซิ)
daily (เดล – ลิ) ประจำวัน
ตัด , หั่น cut (คัท)
bus (บัส) รถประจำทาง
วาง place (พเลส)
gate (เกท) ประตูรั้ว
ครัว kitchen (คิท – ชิน) 520
April (เอ – พริล) เดือนเมษาฯ
แบก , ถือ , นำ , พา carry (แค – ริ)
every (เอฝ – ริ) ทุก ๆ
สนุก joy (จอย)
boil (บอยล) ต้ม
นม milk (มิลค)
hill (ฮิล) เขาเตี้ย ๆ
ทำให้เสีย spoil (สพอยล)
coin (คอยน) เงินเหรียญ
โรงเรียน school (สคูล) 530
June (จูน) เดือนมิถุนาฯ
วิชา subject (สับ – จิคท)
public (พับ – ลิค) สาธารณะ
เพิ่งจะ just (จัสท)
must (มัสท) ต้อง
ทั้งสอง both (โบธ)
roast (โรสท) ปิ้ง
ยิง shoot (ฌูท)
use (ยูซ) ใช้
ผ้าใบ canvas (แคน – เฝิส) 540
method (เมธ – เอิด) วิธี
กวี poet (โพ – อิท)
which (ฮวิช) อันไหน
ไกลออกไป further (เฟอ – เฑอะ)
literature (ลิท-เออะริเฌอะ) วรรณคดี
ดนตรี music (มยู – ซิค)
stick (สทิค) ไม้เท้า
เวลาเช้า morning (มอ – นิง)
nothing (นัธ – อิง) ไม่มีอะไรเลย
เคย ever (เอฝ – เออะ) 550
flower (ฟเลา – เออะ) ดอกไม้
จากไป leave (ลีฝ)
keep (คีพ) เก็บรักษา
อย่างช้า ๆ slowly (สโล – ลิ)
study (สทัด – อิ) เรียนหนังสือ
ข้อมือ wrist (ริสท)
fit (ฟิท) เหมาะสม
ผม hair (แฮ)
nowhere (โน – แว) ไม่มีที่ใหน
เสียใจ sorry (สอ – ริ) 560
usually (ยู – ฉวลลิ) โดยปรกติ , มักจะ
ขัดจังหวะ interrupt (อินเทอะรัพท)
rub (รับ) ถู
พักอยู่ stay (สเท)
say (เส) กล่าว
ดาว star (สทา)
car (คา) รถยนต์
ถนน road (โรด)
toast (โทสท) ขนมปังปิ้ง
จริง ๆ true (ทรู) 570
crew (ครู) ลูกเรือ
เชื่อ believe (บิ – ลีฝ)
chief (ชีฟ) หัวหน้า
กว่า than (แฑน)
man (แมน) คนผู้ชาย
แต่งกาย dress (ดเรส)
express (อิคส – พเรส) ด่วน
คนสวน gardener (กาด’น – เออะ)
together (เทอะเกฑ–เออะ) ด้วยกัน
วันจันทร์ Monday (มัน – ดิ) 580
party (พา – ทิ) งานเลี้ยง
เตียง cot (คอท)
lord (ลอด) ผู้เป็นเจ้า
ของเรา our (เอาเออะ)
passenger (แพส – สินเจอะ) ผู้โดยสาร
ปรุงอาหาร cook (คุค)
book (บุค) หนังสือ
ชื่อ name (เนม)
same (เสม) เช่นเดียวกัน
พัน (จำนวน) thousand (เธา – เซินด) 590
difference (ดิฟ-เฟอะเรินส) ความแตกต่าง
ข้างล่าง below (บิโล)
radio (เรดิ – โอ) วิทยุ
พายุ storm (สทอม)
warm (วอม) อุ่น
เหล้าองุ่น wine (ไวน)
nice (ไนส) งาม , ดี
ที่นี่ here (เฮีย)
tear (เทีย) น้ำตา
เพราะว่า he cause (บิ- คอซ) 600
landlord (แลนดลอด) เจ้าของบ้าน
ล้าน million (มิล – เยิน)
question (คเวสท – เฌิน) คำถาม
สาม three (ธรี)
tree (ทรี) ต้นไม้
ภายใต้ under (อัน – เดอะ)
waiter (เวท – เออะ) บริกร
แต่ก่อน before (บิฟอ)
law (ลอ) กฎหมาย
คำทักทาย greeting (กรีท – อิง) 610
ink (อิงค) น้ำหมึก
เสียงอึกทึก noisy (นอยซ – อิ)
ready (เรด – อิ) พร้อมแล้ว
แจว row (โร)
sew (โส) เย็บ
เล็บ nail (เนล)
rain (เรน) ฝน
เหตุผล reason (รีซ’น)
simple (สิมพ’ล) ง่าย
ทั้งหมด , ทั้งหลาย whole (โฮล) 620
roll (โรล) ห่อ , ม้วน
เชือกพวน cable (เค – บ’ล)
table (เท – บ’ล) โต๊ะ , ตาราง
ไกล , ห่าง far (ฟา)
bar (บา) แท่ง
แปรง brush (บรัฌ)
such (สัช) เช่นนั้น
ด้วยเหมือนกัน too (ทู)
through (ธรู) ตลอด
ปรอท mercury (เมอ – คยูริ) 630
safety (เสฟ – ทิ) ความปลอดภัย
เผา , ไหม้ burn (เบิน)
world (เวิลด) โลก
ทุกข์ , โศก sorrow (สอ – โร)
follow (ฟอล – โล) ตาม
ความสวย , ความงาม beauty (บยูทิ)
bodily (บอดิลิ) แห่งร่างกาย
เหนื่อย , หน่าย tired (ไท – เอิด)
August (ออ – เกิสท) เดือนสิงหาฯ
เสื้อผ้า clothes (คโลธซ) 640
most (โมสท) ส่วนมาก
จาก from (ฟร็อม)
form (ฟอม) รูปร่าง
เอวบาง slim (สลิม)
dim (ดิม) มัว
สะกดตัว spell (สแพ็ล)
twelve (ทเว็ลฝ) สิบสอง
ห้อง room (รูม)
broom (บรูม) ไม้กวาด
อากาศ air (แอ) 650
where (ฮแว) ที่ไหน
รถไฟ train (ทเรน)
aeroplane (แอเรอะพเลน) เครื่องบิน
ริน pour (พอ)
nor (นอ) ไม่
รื่นเริงแจ่มใส gaiety (เกเออะทิ)
library (ไล – บเรอะริ) ห้องสมุด
ดีที่สุด best (เบสท)
eight (เอท) แปด
แฝด twins (ทวินซ) 660
inch (อินช) นิ้ว (นิ้วฟุต)
หิว hungry (ฮังกริ)
Sunday (สัน – ดิ) วันอาทิตย์
คิด think (ธิงค)
beginning (บิกิน – นิง) การเริ่มต้น
ผล result (รีสัลท)
someone (สัมวัน) ใครไม่ทราบ
ดาบ sword (สอด)
fourth (ฟอธ) ที่สี่
วันนี้ today (เทอะ – เด) 670
ray (เร) แสง
แข็งแรง strong (สทรอง)
song (สอง) เพลง
ตนเอง oneself (วัน – เสลฟ)
well (เว็ล) อย่างดี
บุหรี่ cigarette (สิเกอะเรท)
less (เลส) น้อยกว่า
เวลาที่แสดงตามนาฬิกา O’clock (เออะ – คลอค)
sock (สอค) ถุงเท้าอย่างสั้น
ด้วยเหมือนกัน also (ออล – โส) 680
fellow (เฟล – โล) เพื่อนมนุษย์
น้อยที่สุด least (ลีสท)
repeat (ริพีท) ซ้ำ
น้ำ water (วอ – เทอะ)
summer (สัม – เมอะ) ฤดูร้อน
โรงละคร theatre (เธียเทอะ)
sugar (ฌูก – เออะ) น้ำตาล
ห้องอาหาร dining – room (ไดนิง – รุม)
bridegroom (บไรดกรุม) เจ้าบ่าว
ป้า , น้าสาว aunt (อานท) 690
dance (ดานส) เต้นรำ
เวลาค่ำ evening (อีฝ – นิง)
exciting (อิคไสทิง) ตื่นเต้น
เย็น cool (คูล)
spoon (สพูน) ช้อน
ค้อน hammer (แฮม – เมอะ)
idea (ไอดิเออะ) ความคิด
ทำผิด mistake (มิส – เทค)
cake (เคค) ขนม
ดม smell (สเมล) 700
again (เออะเกน) อีกที
แห่งดนตรี musical (มยูซิค’ล)
people ( พี – พ’ล) ประชาชน
เบื้องบน above (เออะบัฝ)
up (อัพ) ขึ้น , สูงถึง
ครั้งหนึ่ง once (วันส)
sun (สัน) พระอาทิตย์
มีชีวิต alive (เออะไลฝ)
buy (ไบ) ซื้อ
หน้าหนังสือ page (เพจ) 710
taste (เทสท) รส
บด pound (เพานด)
cloud (คเลาด) เมฆ
วิชาเลข arithmetic (เออะริธเมอะทิค)
brick (บริค) อิฐ
อย่างฉันมิตร friendly (ฟเรนด – ลิ)
holiday (ฮอลิดิ) วันหยุด
เลวที่สุด worst (เวิสท)
search (เสิช) ค้น , หา
เดือนตุลาฯ October (ออคโทเบอะ) 720
newspaper (นยูซเพเพอะ) หนังสือพิมพ์
ยิ้ม smile (สไมล)
by (ไบ) โดย , ข้าง ๆ
ซัก , ล้าง wash (วอช)
cause (คอซ) เหตุ
เพศ gender (เจ็น – เดอะ)
November (เนอะเฝ็มเบอะ) เดือนพฤศจิกาฯ
ดูเหมือนว่า seem (สีม)
dream (ดรีม) ฝัน
สวรรค์ heaven (เฮฝ’น) 730
person (เพอ – ส’น) บุคคล
รถยนต์ motor – car (โมเทอะ – คา)
jar (จา) ขวด , ไห
ปลอดภัย safe (เสฟ)
wave (เวฝ) คลื่น , ลอน
เต็มช้อน spoonful (สพูน – ฟุล)
successful (เสิค – เสสฟุล) ความสำเร็จ
ขอ , เบ็ด hook (ฮุค)
textbook (เท็คสท – บุค) หนังสือแบบเรียน
นักเขียน writer (ไรเทอะ) 740
rather (ราฑ – เออะ) ค่อนข้างจะ
พระ priest (พรีสท)
cheese (ชีซ) เนยแข็ง
แห้ง dry (ดไร)
find (ไฟนด) พบ
จบ end (เอ็นด)
help (เฮ็ลพ) ช่วยเหลือ
ผู้เชื่อ believer (บิลีฝ – เออะ)
cinema (สินิเมอะ) ภาพยนตร์
ของตน own (โอน) 750
telephone (เทล – อิโฟน) โทรศัพท์
หลับ sleep (สลีพ)
beef (บีฟ) เนื้อวัว
ครอบครัว family (แฟม – อิลิ)
Friday (ฟไร – ดิ) วันศุกร์
คุก gaol (เจล) (อเมริกาเขียนเป็น Jail)
depend (ดิ – เพ็นด) ขึ้นอยู่กับ
ปรับ fine (ไฟน)
fortnight (ฟอทไนท) ปักษ์
น่ารัก lovely (ลัฝ – ลิ) 760
lucky (ลัค – คิ) โชคดี
เก้าอี้ chair (แช)
wear (แว) สวม
บวม swell (สเว็ล)
else (เอ็ลส) อื่น ๆ อีก
ขายปลีก retail (รีเทล)
explain (อินสพเลน) อธิบาย
ซ้า
ขึ้นไปข้างบน
ID: 5154
pram_haziki
stage 2
stage 2
ลงสนาม: 31 05 2008
Point: 228
View My Character

Game Points: 93
    
ตอบตอบเมื่อ: 20/01/2011 15:55    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

เยอะจังเลยนะคะ
ขึ้นไปข้างบน
ID: 6241
NONGMENT
stage 1
stage 1
ลงสนาม: 09 07 2008
Point: 79

Game Points: 20
    
ตอบตอบเมื่อ: 27/02/2011 04:18    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

ทำไมมันเยอะขนาดนี้
ขึ้นไปข้างบน
ID: 20070
White_Devil
stage 1
stage 1
ลงสนาม: 17 11 2011
Point: 22

Game Points: 23
    
ตอบตอบเมื่อ: 21/11/2011 16:45    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

เยอะ
ขึ้นไปข้างบน
ID: 3434
NooFarin
stage 10
stage 10
ลงสนาม: 17 04 2008
Point: 2614
ถ้วยรางวัล:  1
View My Character

Game Points: 2085
    
ตอบตอบเมื่อ: 25/11/2011 14:34    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

นะ นะ นี่ เบื้องต้นหรอ
ขึ้นไปข้างบน
ID: 20107
chanonza
stage 1
stage 1
ลงสนาม: 08 12 2011
Point: 22

Game Points: 27
    
ตอบตอบเมื่อ: 10/12/2011 22:21    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

3000จริงๆผมเชื่อ
ขึ้นไปข้างบน
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Magcartoon Playground : สวนหย่อมแม็กการ์ตูน
หน้า 1 of 1